Poslanstvo

Pomurski muzej Murska Sobota (PMMS) je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine na območju Pomurja. Njegovo poslanstvo je kompleksna muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci te pokrajine. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja v današnji čas.

Območje delovanja

Pomurski muzej na osnovi odloka o ustanovitvi, ki sta ga sprejeli Mestna občina Murska Sobota in Občina Moravske Toplice, ter s pooblastilom Vlade Republike Slovenije, izvaja javno službo muzejev na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej in Mestne občine Murska Sobota.

Dejavnost

PMMS na podlagi poslanstva in zbiralne politike opravlja vse naloga izvajanja javne muzejske službe na območju, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo: evidentira, zbira, raziskuje, dokumentira premično in nesnovno dediščino, varuje in hrani zbirke ter ostalo dokumentarno gradivo. Pripravlja strokovne podlage, študije in elaborate, spremlja upravljanje, rabo in promet s premično dediščino, izvaja različne projekte ali v njih sodeluje kot partner, pripravlja in izvaja konservatorske in restavratorske programe, postavlja stalne ali občasne razstave ter izvaja druge oblike predstavljanja dediščine: preko publicistične dejavnosti, popularizacijskih akcij, ter pedagoških in andragoških programov. Pri svojem delu se povezuje z drugimi strokovnimi ustanovami, organizacijami in posamezniki. Skrbi za svoj strokovni razvoj in izobraževanje svojih strokovnih delavcev, deluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem sodelovanju, skrbi za javno dostopnost podatkov, vodi strokovno knjižnico, organizira strokovna srečanja ter se vključuje v turistično ponudbo regije in države.