Predstavitev projekta

 

Specifični čezmejni cilji projekta

Uporaba kulturne dediščine območja, ki sta ga pomebno oblikovali obe narodni manjšini in njeno kreativno implementiranje  v novih medijih, novih skupnih učilih in v novem skupnem programu izobraževanja.

Izvajanje programa v vseh treh sodelujočih muzejih, ki delujejo na manjšinskem območju, kot trajnega muzejskega pedagoškega programa. Skupna infrastruktura z namenom enotnega izvajanja programa in skupni izdelki projekta v obeh jezikih z namenom trajne uporabe: dostopnost podatkov na spletu, izmenjava otrok, izmenjava mentorjev in drugih posrednikov informacij, skupno učenje jezika manjšin, skupno spoznavanje dediščine. 

Dodana vrednost sofinanciranja ESRR

Projekt presega predstavljanje kulturne dediščine le z nacionalnim preznakom, ki se pogosto kot vzorec prenaša v prostor politike, formalnega izobraževanja in samega komuniciranja. Dediščina prostora je celovita, nedeljiva in z vso svojo raznolikostjo del naše identitete in identitete skupnega evropskega prostora v katerem živimo. Kvaliteta programa je, da nagovarja otroke, kot prihodnje nosilce kulture, njihove učitelje in posredno starše, da je zasnovan trajno tako vsebinsko kot v infrastrukturi, in da v ekonomsko najslabše razvita območja v obeh državah prinaša nove medije, nove metode učenja in komuniciranja. Kulturo in kulturno dediščino ohranja kot pomembni del identitete prostora.

Kakovost partnerstva

Sodelujoči muzeji - partnerji so najbolj kompetentne inštitucije na področju varovanja in prezentiranja kulturne dediščine na območju partnerstva. Skupaj so se odločili, da povežejo znanje in dokumentacijo in v okviru projekta postavijo javno digitalno bazo informacij o lastnem in skupnem kulturnem prostoru, ki bo dostopna na spletu, jo prenesejo v trajni dopolnilni izobraževalni program, ki ga bodo izvajali skupaj z enotnimi učili v obeh jezikih, v okviru pedagoških delavnic in stalnih razstav - obstoječih in nove v Monoštru. Projekt kvalitetno nadgrajuje redno muzejsko dejavnost, jo povezuje z izobraževalnimi vsebinami v šolah ter vzpostavlja večsmerno partnerstvo in sodelovanje med inštitucijami, izvajalci, sodelavci in primarno ciljno skupino programa - otroci.

Neposredni učinki („outputi")

Celovita in metodološko usklajena raziskava o kulturni dediščini območja povezana z rezultati raziskave v izobraževalnih inštitucijah - poročilo. Nova stalna razstava v Monoštru. Prenovljeni in sodobno opremljeni prostori za izvajanje trajnega  programa izobraževanja v Murski Soboti, Lendavi (SI) in Monoštru (HU). Izdelava celostne podobe projekta/programa. Objava strani projekta na spletnih straneh partnerjev. Promocijsko gradivo projekta: zloženka, majca, mapa, svinčnik. Izobraževalne delavnice za izvajalce programa in izdaja dvojezičnega priročnika za muzejske pedagoge, učitelje in mentorje. Multimedijska aplikacija za interaktvivno učenje, CD, dostop do aplikacije na spletu. Ilustrirani delovni zvezek in igra „Spomin". Skupni pilotski poletni tabor za otroke izbranih šol. Zaključna konferenca z evalvacijo projekta.

Rezultati

Enotna digitalna baza podatkov o kulturni dediščini manjšin oblikovana na enotni metodologiji in opremljena s pedagoško-metodičnimi elementi dostopna na spletu. Urejeni in sodobnim standardom ustrezno opremljeni prostori za trajno izvajanje programa na treh lokacijah. Učinkovita promocija projekta med uporabniki: šolami, v medijih, v lokalnih skupnostih kot pogoj za prepoznavnost programa, ki se trajno uvaja po izteku projekta. Usposobljena skupina strokovnjakov: mentorjev, animatorjev, muzejskih profesionalcev, pedagogov, učiteljev, prostovoljcev in drugih, ki se bodo vključili v izvajanje programa. Razviti in metodološko domišljeni učni pripomočki, uporabljeni za trajno izvajanje programa na treh lokacijah z možnostjo prihodnjega repliciranja. Dostopnost dela interaktivnega gradiva na spletnih straneh partnerjev. Poskusno izveden program s profesionalno evalvacijo. Trajni medkulturni dialog, zasnovan na prepoznavanju dediščine in učenju jezika manjšine.